Reeglid

Kuidas Saab paneeli liikmeks?

Paneeli liikmed on värvatud Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidavate erinevate uuringute vastajate seast. Valdavalt on veebipaneeli liikmed värvatud silmast-silma ning telefoni teel läbiviidavate küsitluste raames. Lisaks võivad soovijad liituda paneeliga ka interneti vahendusel.

Kes on Paneelis?

Paneeli liikmeks saad astuda kui:

  • Sa elad Eestis.
  • Sa oled vähemalt 15 aastat vana.
  • Sa ei ole seotud ühegi Eestis tegutseva turu-uuringuid tegeva ettevõttega.
  • Nõustud käesolevate reeglitega.

Paneelist lahkumine

Paneeli liikmeks olemine on vabatahtlik. Paneelist lahkumise soovi saad meile edastada, kui logid sisse oma paneeli kontole või saadad vastavasisulise kirja aadressil post (at) turu-uuringute.ee.

Paneelist lahkumise korral ei hüvitata Paneeli liikmele teenitud, ent seni realiseerimata preemiapunkte – need kaotavad kehtivuse.

Privaatsus ja isiklikud andmed

Turu-uuringute AS lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest (sh andmekaitseseadus) ning rahvusvahelistest turu-uuringute läbiviimise hea tava reeglitest (nn ESOMAR-i reeglid). Turu-uuringute AS on ESOMAR-i liige.

Paneeli liikmete isikuandmed on kättesaadavad üksnes Paneeli eest vastutavatele töötajatele. Iga Paneeli liikme kohta küsime personaalset taustainformatsiooni, sh isikuandmed, kontaktinfot ning sotsiaal-demograafilisi tunnuseid.

Turu-uuringute AS ei avalda kunagi kolmandatele osapooltele Paneeli liikmete isiku- ega kontaktandmeid. Rangelt anonüümsel kujul võib Turu-uuringute AS avaldada kolmandatele osapooltele vastajate sotsiaaldemograafilisi andmeid statistiliste kokkuvõtete tegemise eesmärgil.

Paneeli liikmed kinnitavad, et esitavad oma korrektse ja kehtiva personaalse taustainfo ning vastavad uuringutes toodud küsimustele ausalt väljendades enda arvamusi ja seisukohti. Ebakorrektsete andmete esitamisel on Turu-uuringute AS-il õigus eksinud liige Paneelist kustutada, sh tühistada Panelisti poolt teenitud ent realiseerimata preemiapunktid.

Kuidas Paneel toimib?

Paneeli liikmed on kinnitanud keskkonda registreerudes, et on valmis vastu võtma küsitluskutseid Turu-uuringute AS-ilt oma isiklikule e-posti aadressile.

Kutsega kaasneb alati link, mille avamisel suunatakse vastaja internetis asuvale ankeedile. Enamike uuringute puhul küsitakse vastajalt esmalt nn sõelküsimusi, mille alusel sõelutakse välja antud uuringu sihtgruppi sobivad vastajad, kellele esitatakse põhjalikumaid uuringuküsimusi.

Liikmed ei ole kohustatud osalema kõikides uuringutes, millele kutse saavad. Iga kutse saamisel on liikmel õigus otsustada, kas osaleda antud uuringus või mitte. Uuringus osalemiseks loeme nii sõelküsimustele vastamist kui põhjalikuma uuringuankeedi (täisankeet) täitmist. Kui paneeli liige ei ole osalenud enam kui kümnel järjestikusel uuringukutsel (so ei ole läbinud sõelumist ega täitnud nn täisankeeti), kaotavad panelisti poolt kogutud ent realiseerimata punktid kehtivuse ja need kustutatakse.

Preemiapunktide hulk

Üksnes sõelküsimuste täitmisel ja sõelumise mitteläbimisel, on hüvituseks saadavate preemiapunktide arv reeglina oluliselt väiksem võrreldes nn pika ankeedi täitmisega.

Turu-uuringute AS ei kutsu kõiki liikmeid kõikidesse uuringutesse. Me ei saa garanteerida minimaalset või maksimaalset kutsete arvu kalendriaasta jooksul. Turu-uuringute AS-ile jääb õigus ka lõpetada käimasolev uuring, kui piisav arv vastuseid on veebipaneeli liikmetelt laekunud.

Selleks et teha veebipaneeli liikmetelt saadud vastuste põhjal statistilist analüüsi, tuleb igal paneeli liikmel anda Turu-uuringute AS-ile luba töödelda antud vastuseid ning profiililehele sisestatud andmeid.

Omame õigust kustutada ilma igasuguse hoiatuseta andmebaasist liikmeid, kes ei võta meie uuringuid tõsiselt. Liige kaotab ka oma punktid, kui tuleb välja, et vastused on halva kvaliteediga ning neid ei saa kasutada meie analüüsides. Keelatud on ka registreerida end veebipaneelis rohkem, kui ühe e-maili aadressiga. Dublikaat kontod kustutatakse ette hoiatamata.

Reeglite muutmine

Turu-uuringute AS-il on õigus muuta käesolevaid reegleid teatades sellest liikmetele nende e-posti aadressil ette vähemalt 30 päeva.